Obwieszczenia
STRONA: 13 z 14
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-10-18  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Zgłoś brak telefonu lub Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych. Nowe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet

Zwracamy się do Państwa - jako osób bezpośrednio odczuwających potrzebę dostępu do tych usług - z prośbą o zgłaszanie informacji na temat zamieszkiwanych przez Państwa obszarów, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej lub Internetu szerokopasmowego, a także brak jest w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonych ankiet: link do ankiety

Dodatkowo pragnę poinformować, iż ww. dane mogą być przekazywane również:

listownie na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego,

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

lub drogą elektroniczną – mailem na adres: mapa@uke.gov.pl

ankieta.doc

ankieta.pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-10-16  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Postępowanie administracyjne w sprawie przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000m
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-07-09  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

W sprawie planowanej budowy elektrowni jądrowej na Ukrainie
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-05-25  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Dynów

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy Dynów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskówce
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-04-13  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

I N F O R M A C J A

INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-02-17  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

I N F O R M A C J A

Informacja o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych. "Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica"
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2011-10-13  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica” na terenie działki nr ewid. 2468/8, obręb Ulanica

Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica” na terenie działki nr ewid. 2468/8, obręb Ulanica.

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2011-06-21  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na:
"Eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica"

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2010-05-31  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że w dniu 31.05.2010r. Wójt Gminy Dynów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”.

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2010-05-06  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że w dniu 06.05.2010r. Wójt Gminy Dynów wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 132