Czcionka:

Kontrast:

Uchwały Rady Gminy

Opublikowano 6 lipca 2023, 01:28
UCHWAŁA NR XLVIII(292)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.link do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVII(282)2022 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie bieżące pn. „Opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030”link do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII(290)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.link do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII(289)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.link do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII(288)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Markiewicza w Harcielink do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII(287)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówcelink do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII(286)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiejlink do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII(285)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dynów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunku przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunku obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów.link do dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII(284)2023 RADY GMINY DYNÓW z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023r.link do dokumentu