Czcionka:

Kontrast:

Wójt Gminy

Opublikowano 5 lipca 2023, 11:07

Wojciech Piech

Wójt Gminy Dynów
Tel:17 23 00 114
email: wojt@dynow.regiony.pl


Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Dynów

Zadania Wójta:

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności :

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • realizacja zadań wynikających z uchwał Rady,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń,
 • wykonywanie budżetu gminy.
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnienie zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-09-12 08:10:13 Z.Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych
2024-01-09 00:00:00 Z.Kalawska-Sekretarz Gminy Aktualizacja danych