Czcionka:

Kontrast:

Uchwały rady gminy 2023

Opublikowano 29 grudnia 2023, 04:49

Uchwała Nr XLVIII(284)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII(285)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dynów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunku przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunku obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów.

Uchwała Nr XLVIII(286)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej.

Uchwała Nr XLVIII(287)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.

Uchwała Nr XLVIII(288)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Markiewicza w Harcie.

Uchwała Nr XLVIII(289)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Uchwała Nr XLVIII(290)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Uchwała Nr XLVIII(291)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr XLVIII(292)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr XLIX(293)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.

Uchwała Nr XLIX(294)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego.

Uchwała Nr XLIX(295)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Dynów w zakresie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Dynów w 2023 r.

Uchwała Nr XLIX(296)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2025.

Uchwała Nr XLIX(297)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w 2023 roku.

Uchwała Nr XLIX(298)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dynów.

Uchwała Nr XLIX(299)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Uchwała Nr XLIX(300)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Laskówka.

Uchwała NrXLIX(301)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka.

Uchwała Nr XLIX(302)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Łubno.

Uchwała Nr L(303)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz”.

Uchwała Nr L(304)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.

Uchwała Nr L(305)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034.

Uchwała Nr L(306)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej

Uchwała Nr L(307)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie.

Uchwała Nr L(308)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.

Uchwała Nr L(309)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Uchwała Nr L(310)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1704/3 w obrębie Bachórz, gmina Dynów.

Uchwała Nr LI(311)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dynów wotum zaufania za 2022 rok

Uchwała Nr LI(312)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LI(313)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Uchwała Nr LI(314)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.

Uchwała Nr LI(315)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034.

Uchwała Nr LI(316)2023 Rady Gminy Dynów dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w miejscowości Łubno

Uchwała NrLI(317)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dynów służebnością przesyłu

Uchwała Nr LII(318)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.

Uchwała Nr LII(319)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LII(320)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2023 roku.

Uchwała Nr LII(321)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Laskówka.

Uchwała Nr LII(322)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Pawłokoma.

Uchwała Nr LII(323)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz.

Uchwała Nr LII(324)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz.

Uchwała Nr LII(325)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz.

Uchwała Nr LII(326)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz.

Uchwała Nr LII(327)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dynów.