Czcionka:

Kontrast:

Zadania publiczne

Opublikowano 7 lipca 2023, 01:03
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022r.link do dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2023 roku.Zarządzenie Wójta Gminy Dynów

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2023 roku.