Czcionka:

Kontrast:

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE RIIKPiF.6220.4.2023

Opublikowano 23 listopada 2023, 01:30

RIIKPiF.6220.4.2023                                                                              Dynów, dnia 22.11.2023r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr ewid: 166/1 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowskiZgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 755 ze zm.) stronom przed wydaniem decyzji, należy umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.W związku z powyższym, akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr ewid: 166/1 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski, w tym treść opinii organów opiniujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu), są dostępne w Urzędzie Gminy Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów pok. nr 23 w godzinach pracy Urzędu (pon.- piąt. 700 do 1500.)  w terminie do 8 grudnia 2023 r.Zgodnie z art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.                                                                                     


Wójt Gminy Dynów

Wojciech Piech

Otrzymują

  1. Wnioskodawca – Pan Błażej Brasse – prokurent Projekt – Solartechnik Development  Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, adres do korespondencji ul. Metalowców 15, piętro 2, 44-109 Gliwice
  2. Strony postępowania – w trybie art. 49. Kpa
  3.  A/a